Smyslem videí je zcitlivění k problematice násilí a prevence násilí ve vztazích

Počet dětí, školáků a studentů s psychickými problémy se dramaticky zvyšuje. Jedna z nejrozšířenějších příčin traumat u dětí, které má dopad na chování a prožívání i ve škole je domácí násilí, které dítě, žák, student zažívá ve své rodině. Škola může být často jediným fyzicky i emocionálně bezpečným místem pro dítě. Pracovnice a pracovníci škol nebo preventisté mají jedinečnou možnost násilí odhalit, tráví s dětmi nejvíce času a mohou včas zachytit varovné signály, ale musí s nimi i následně pracovat. Prevence násilí, včasná reakce na ně, pomoc obětem je klíčová možnost, jak omezit násilí ve vztazích, přerušit mezigenerační přenos násilí.

Pro rozšíření znalostí pedagogů a preventistů v rámci projektu financovaných Norskými fondy nabízíme k vašemu volnému a bezplatnému využití naši publikaci Manuál pro učitele, zaměřenou právě na práci s dětmi z disfunkčních rodin. Na studenty a žáky jsou zaměřeny další dvě publikace To si líbit nenechám a Už umím říci ne.  Využít je možné i tři videa zaměřené na hrozbu kyberšikany a stalkingu. Publikace i videa nabízí  ROSA – centrum pro ženy zdarma, jsou na webových stránkách www.stopnasili.cz .

ROSA centrum pro ženy natočila i čtyři videa pro žáky a studenty a dalších pět pro  teenagery a širokou veřejnost, jejichž smyslem je zcitlivění k problematice násilí.

ROSA pro pedagogické pracovníky základních škol vydala MANUÁL PRO UČITELE: Škola a děti vystavené domácímu násilí. Kapitoly: Co je domácí násilí, Dopad násilí na děti, Znaky, že děti mají problémy, Co může učitel vidět, Role učitele, Jak podpořit dítě, Když je rodič obětí, Škola a oznamovací povinnost, Škola a bezpečnostní plán, Násilný rodič ve škole, Praxe – intervenční tým, Prevence a práce se třídou, Kam pro pomoc, Právní minimum.

Pro studenty SŠ vydala ROSA v roce 2023 publikaci To si líbit nenechám díky podpoře Norských grantů. Témata publikace: násilí ve vztahu, stalking, znásilnění, násilí ze sítí, bezpečná komunikace, co říká zákon, jak pomoci obětem násilí, jak zkrotit hněv, chovat se asertivně.

ROSA vydala pro práci s mladšími školními dětmi publikaci Už umím říci NE! Nejen děti, které jsou svědky násilí nebo jeho oběťmi, mají posunuté hranice toho, co si k nim mohou druzí dovolit, co budou tolerovat. Pokud nemají tyto hranice zažité, mohou se snadno stát oběťmi jakéhokoli násilí, zneužívání. „Umím říct NE“ je kombinací čítanky / omalovánek pro nejmladší školní žáky, aby si uměli stanovit hranice toho, co je přípustné a co ne, co budou a nebudou tolerovat. Protože NE by se měli naučit říkat nejen, když na ně někdo sahá a nelíbí se jim to, ale NE i když si s nimi chce povídat „někdo“ z počítače, NE když se jim někdo posmívá, NE když jim někdo bere svačinu, NE když je někdo chce doprovodit domů,

Pro studenty a žáky jsou určeny i čtyři videa.

Publikace a videa by měly sloužit jako podpůrný a informační materiál, podklady pro diskusi a prevenci.

 

Na prevenci je zaměřen celý web www.stopnasili.cz.

 

Publikace jsou ke stažení zde:

https://www.stopnasili.cz/k-stazeni/publikace/

https://www.stopnasili.cz/pro-skoly/pro-preventisty-zs/

https://www.stopnasili.cz/pro-skoly/pro-preventisty-ss/

 

Videa pro studenty:

https://youtu.be/A4JC1AG2hpw?si=CCItkToV-X-AIHd2

https://youtu.be/JojJbl8xx80?si=CkkskgR1mRsqWme0

https://youtu.be/BgKOdOeU5W8?si=VxJNQ5ZZ3d9Hb0hT

https://youtu.be/5zWrMtsRAHo?si=QdITvAc0eg2O_8pW

 

spoty pro širokou veřejnost:

 

 

ROSA-centrum pro ženy se již třicet let jako akreditovaná a registrovaná služba zabývá v celostátním měřítku specializovanou pomocí obětem domácího násilí a jejich dětem. Publikace vznikly na základě spolupráce s odborníky a experty na problematiku domácího násilí.

Videa byla natočena v rámci projektu STOPNASILI.CZ, opdpořeným Norskými granty.

 

Posted in Novinky, Pro média, Tiskové zprávy.