Kdo mi pomůže

Domácí násilí je složitý problém, který zasahuje život oběti v mnoha oblastech. Pro úspěšné řešení tohoto problému je nezbytná spolupráce s různými institucemi a organizacemi, které by měly své postupy koordinovat v zájmu zajištění Vaší bezpečnosti.

Na koho se tedy můžete obrátit a co od dané instituce můžete očekávat?

 • Policie České republiky
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí / Sociální pracovnice
 • Specializovaná poradna pro oběti domácího násilí
 • Intervenční centrum
 • Soud
 • Státní zastupitelství
 • Zdravotníci

Policie České republiky

Policisté mohou a musí reagovat na zjištěné násilí, zajistit především ochranu oběti a zabránit pachateli, aby v dalším násilí pokračoval.

Podle ustanovení § 215a trestního zákona se nevyžaduje, aby u oběti vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Podle tohoto ustanovení je domácí násilí trestným činem.

Policie ČR je povinna:

 • Řádně přijmout a úplně zdokumentovat oznámení od volajícího.
 • Zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné a oddělit od sebe oběť a pachatele.
 • Zdokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků.
 • Popsat, popř. fotograficky zdokumentovat vzniklá zranění, poškození zařízení atd.
 • Posoudit riziko hrozby opakování se násilí po odjezdu policie.
 • Poskytnout základní informace oběti, kam se obrátit o další pomoc.
 • Zeptat se oběti, zda si přeje být informována o propuštění pachatele z vyšetřovací vazby nebo vězení.
 • Nabídnout oběti dle konkrétních možností asistenci při převozu do bezpečí, informovat o bezpečnostním plánu, poučit oběť o právech.
 • Informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o dětech vyrůstajících v prostředí domácího násilí.
 • Policista je oprávněn zajistit osobu a to na dobu nejdéle 24 hodin. Pominou-li důvody zajištění, je policista povinen ihned osobu propustit.
 • Pokud dochází k opakovanému násilí a hrozí riziko jeho pokračování, může policista rozhodnout o vykázání pachatele ze společně obývaného bytu. O vykázání zjistíte víc v části Legislativa.
 • Pokud podáváte trestní oznámení ústně, požadujte kopii protokolu o trestním oznámení.
 • Pokud chcete být informována o tom, jak bylo vaše trestní oznámení vyřízeno, zažádejte si o to ve smyslu § 158, odst.2 trestního řádu písemně.
 • Pokud jste odešla ze společné domácnosti a potřebujete se vrátit pro Vaše věci, napište si seznam všeho, co si potřebujete vzít. V případě, že hrozí, že by se k Vám mohl partner chovat násilně, požádejte Policii ČR o asistenci.

Podáváte na policii vysvětlení?

 • Vždy žádejte, aby Vás policie podle §58 odst.4 zákona o přestupcích do 30 dnů informovala o provedených opatřeních.
 • Sdělte všechny skutečnosti, včetně popisu historie násilí ve vztah.u
 • Dejte policii svolení k nahlížení do lékařské dokumentace, může to pomoct při vyšetřování.
 • Vždy si zápis pečlivě přečtěte a požádejte o kopii.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí / Sociální pracovnice

Pokud u Vás doma dochází k násilí a máte nezletilé děti, měla byste neprodleně o situaci informovat sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí. Děti, které jsou svědky domácího násilí spadají pod speciální sociálně právní ochranu.

Sociální pracovnici sdělte:

 • Co děti viděly a slyšely.
 • Zda dochází k násilí i před nimi.
 • Jak na situaci reagují.
 • Zda se partner někdy choval násilně i k nim.
 • Pokud byly děti svěřeny do Vaší výchovy, informujte sociální pracovnici o průběhu kontaktů partnera s dětmi a jejich reakcích.
 • Veďte si denník nebo si jiným způsobem zaznamenávejte, kdy proběhl kontakt a reakce dětí.
 • Pokud jste s dětmi od násilného partnera odešla, informujte ji o tom. Potřebujete-li z bezpečnostních důvodů místo svého pobytu před partnerem dočasně utajit, sdělte jí to a ujistěte se, že je to uvedeno i v písemném zápise z jednání.

Sociální pracovnici můžete požádat o:

 • Vypracování zápisu z rozhovoru s Vámi, měla byste mít možnost si jej přečíst a případně doplnit. Svá sdělení můžete předat sociální pracovnici v psané podobě, kopii si ponechte a požádejte ji, aby Vaše sdělení založila do spisu.
 • Pomoc při sepsání žádosti o svěření nezletilých dětí do výchovy.
 • Pomoc při hledání azylového či krizového ubytování.
 • Pomoc při zajištění následného bydlení.
 • Kontakty na nejbližší specializovaná centra pro oběti násilí a pro děti, které se staly svědky násilí.

Specializovaná poradna pro oběti domácího násilí

Specializované poradny nabízejí obvykle sociální, psychologickou a právní pomoc. Jejich náplň a činnosti se liší, proto je potřeba si nejprve zjistit přesný rozsah služeb. Některá centra poskytují také azylové ubytování.

Specializované poradny pro oběti domácího násilí Vám pomohou při:

 • Vypracování bezpečnostního plánu.
 • Strukturování historie násilí.
 • Pochopení problematiky domácího násilí.
 • Získání náhledu.
 • Překonání emočních obtíží vyvolaných násilím ve vztahu.
 • Intervenční centrum

Intervenční centra byly zřízeny zákonem 135/2006 Sb. za účelem poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím. V každém kraji je alespoň jedno intervenční centrum, které by mělo poskytovat bezprostřední individuální psychologickou a sociální pomoc ambulantní nebo azylové povahy a zprostředkovat poskytnutí následné pomoci zejména sociální, lékařské, psychologické a právní.

Pokud Policie ČR vykáže pachatele domácího násilí ze společného bytu, intervenční centrum je povinno kontaktovat oběť do 48 od chvíle, kdy se od Policie ČR dozví o vykázání.

Na intervenční centra se mohou obracet osoby ohrožené domácím násilím i v případě, že nedošlo k vykázání.

Intervenční centrum by Vám mělo:

 • Poskytnout základní informace o tom, jaké kroky můžete ve Vaší situaci učinit.
 • Poskytnout kontakty na další poradny, kde poskytují dlouhodobé poradenství.
 • Pomoci s hledáním azylového bydlení z důvodu násilí v rodině.
 • Poskytnout základní právní informace.
 • Informovat Vás o Vašich právech.

Soud

Pokud u Vás dochází dlouhodobě a opakovaně k násilí a máte-li ze svého partnera strach, můžete se obrátit přímo na soud s žádostí o vydání předběžného opatření podle §76b občanského soudního řádu a požádat o to, aby soud pachateli přikázal dočasně opustit byt, případně nařídil zákaz kontaktovat Vás. Takovéto opatření bývá vydáno na dobu jednoho měsíce. Před uplynutím této doby můžete požádat o jeho prodloužení. Maximální doba vykázání pachatele může být jeden rok.

Jestliže Vašeho partnera vykázala na dobu 10 dnů Policie ČR, můžete před uplynutím této doby požádat soud o prodloužení vykázání nebo zákazu vstupu. Soud musí v těchto případech rozhodnout do 48 hodin.

Státní zastupitelství

V případě, že u Vás dochází k domácímu násilí, můžete podat na pachatele trestní oznámení. Pokud se tak rozhodnete, je důležité zajistit si bezpečnostní plán. V období řešení trestního oznámení či rozvodu se může násilí stupňovat.

Trestní oznámení můžete podat nebo přímo na státním zastupitelství (také na Policii ČR, v závažných případech přímo na kriminální policii ČR, kde jsou povinni podání Vašeho trestního oznámení přijmout). Trestní oznámení na Státní zastupitelství podejte písemně. Při osobním písemném podání si nechte potvrdit předání trestního oznámení na Policii ČR, či na státním zastupitelství. Pokud trestní oznámení zašlete poštou, učiňte tak doporučeně.

Podáte-li na násilného partnera trestní oznámení ve smyslu §215a trestního zákona, nemusíte již dále v průběhu řízení dávat svolení se stíháním pachatele.

V trestním oznámení byste měla popsat kdo (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození) se dopustil čeho (popis situace) vůči komu (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), kde (místo, kde k trestnému činu došlo) a kdy (v případě opakovaného násilí zahrňte do trestního oznámení historii násilí, tj. popište kdy došlo k prvnímu násilí, zda se opakovalo a jak často, kdy došlo k poslednímu napadení). V případě, že byli události přítomni svědci, označte je (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození – pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také Vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň atp.)

Zdravotníci

Pokud jste byla napadena, jděte vždy k lékaři a sdělte popravdě, jak ke zraněním došlo a kdo Vám je způsobil. Od lékaře si vyžádejte:

 • Podrobný popis zranění
 • Detailní zprávu o Vašem zdravotním stavu po napadení
 • V případě, že se Vám po napadení vytvořily modřiny, vyfotografujte je s datem a Vašim jménem a to tak, aby bylo poznat, že se jedná o Vás. Po několika dnech modřiny vyfotografujte znovu. Pomůže Vám to doložit, kdy ke zranění došlo.