Publikace

Už umím říci NE

V rámci prevence násilí je důležité v některých životních situacích naučit se říkat NE. Nejen děti, které jsou svědky násilí nebo jeho oběťmi, mají posunuté hranice toho, co si k nim mohou druzí dovolit, co budou tolerovat. Pokud nemají tyto hranice zažité, mohou se snadno stát oběťmi jakéhokoli násilí, zneužívání. „Umím  říct NE“ je kombinací  čítanky / omalovánek pro nejmladší školní žáky, aby si uměly si stanovit hranice toho, co je přípustné a co ne, kde jsou jejich vlastní hranice, co budou a nebudou tolerovat. Protože NE by se měli naučit říkat nejen, když na ně někdo sahá a nelíbí se jim to, ale NE i když si s nimi chce  povídat „někdo“ z počítače, NE když se jim někdo posmívá, NE když jim někdo bere svačinu, NE když jim někdo bere kolo, NE když je někdo chce  doprovodit domů, NE když se jim nelíbí násilí a hádky doma.  Drobná publikace byla aktualizovaná v roce 2023, poprvé vytištěna byla v říjnu 2012. Zájemcům z řad škol, rodičů, odborné veřejnosti ji můžeme poslat ve formátu pdf prostřednictvím e-mailu. Napsat si o zaslání souboru můžete na info@rosacentrum.cz .  Aktualizovaná publikace vydaná za podpory Norských grantů  je ke stažení zde:  Už umím říci NE_2023_online verze FIN.

 

MANUÁL PRO UČITELE: ŠKOLA A DĚTI VYSTAVENÉ DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Aktualizovaný Manuál pro pedagogické pracovníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL byl vydán v říjnu 2023 za podpory Norských fondů, poprvé byl Manuál vydán v roce 2008.  Kapitoly: Co je domácí násilí, Dopad násilí na děti, Znaky, že děti mají problémy, Co může učitel vidět, Role učitele, Jak podpořit dítě, Když je rodič obětí, Škola a oznamovací povinnost, Škola a bezpečnostní plán, Násilný rodič ve škole, Praxe – intervenční tým, Prevence a práce se třídou, Kam pro pomoc, Právní minimum.  Manuál je ke stažení zde: Manuál ZŠ Rosa 2023

TO SI LÍBIT NENECHÁM

Pro studenty SŠ vydala ROSA v roce 2023 druhé vydání  publikaci To si líbit nenechám díky podpoře Norských grantů. Témata publikace: násilí ve vztahu, stalking, znásilnění,násilí ze sítí, bezpečná komunikace, co říká zákon, jak pomoci obětem násilí, jak zkrotit hněv, chovat se asertivně. Publikace (formát A6, 48 stran) je ke stažení zde .

NÁSILÍ VE VZTAZÍCH TEENAGERŮ – MANUÁL PRO UČITELE SŠ

Pro pedagogy a výchovné poradce ROSA vydala v roce 2009 (a aktualizovala v roce 2023) publikaci Násilí ve vztazích teenagerů – Manuál pro pedagogy SŠ. Kapitoly: Teoretická část – Co je domácí násilí, Pachatel a oběť domácího násilí, Násilí ve vztahu, Stalking, Mýty o násilí, Intervence – jak podpořit oběť, Intervence – jak hovořit se studentem který se chová násilně, Legislativa v ČR, Prevence násilí a práce se třídou. Praktická část obsahuje testy, podněty, materiály pro studenty ke kopírování ke všem kapitolám teoretické části. Manuál je ke stažení  zde .  Tištěná verze již byla rozebrána.

JÁ UŽ TO VÍM – Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen – obětí domácího násilí

Manuál vydala ROSA v květnu 2012 za podpory ČSOB – Nadačního fondu vzdělávání. Věnuje se tématům: specifika práce s oběťmi násilí, vlivu násilí na finanční gramotnost, ekonomického  násilí, cestě obětí k samostatnosti včetně ekonomické, rozpočtu, návratu na pracovní trh, postupu práce sociální praocvnice, dluhům a oddlužení. O Manuál si můžete napsat na info@rosacentrum.cz a zašleme Vám jej po uvedení kontatních informací na vás (jméno, organizace, účel) do vašeho e-mailu v eletronické podobě ve formátu pdf.

KOUZELNÁ KNÍŽKA

Na základě zkušeností z práce s dětmi, které jsou svědky násilí, ROSA v říjnu 2009 vydala za podpory Nadace O2 publikaci pro pomáhající profese a rodiče „Kouzelná knížka“. Ta jim může pomoci pracovat s dětmi, které jsou svědky násilí, zažívají rozvod rodičů a čeká je buď výslech na policii nebo setkání se soudcem. Ty se dozví, kdo jim může pomoci, jak to např. u soudce či policie chodí, a tak se zmírní jejich obavy (které v obdobných nových situacích prožívají i dospělí). Knížka nabízí řadu aktivit, které mají děti nejen poučit, ale otevřít se k vyjádření svých emocí.

Publikace má sloužit rodičům, sociálním pracovnicím, psychologům, pracovníkům pomáhajících profesí, pracovníkům pedagogicko psychologických poraden, výchovným poradcům. O Kouzelnou knížku si můžete napsat na info@rosacentrum.cz a zašleme Vám ji po uvedení kontatních informací na vás (jméno, organizace, účel) do vašeho e-mailu v eletronické podobě ve formátu pdf. Tštěná verze již byla rozebrána.

OD DOBRÉHO ÚMYSLU K DOBRÉ SPOLUPRÁCI

Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí
Manuál se skládá ze tří částí. Teoretická část se zabývá problematikou domácího násilí z pohledu teorie dynamiky násilí v blízkých vztazích, profilem oběti a pachatele, vlivem násilí na děti, které jsou jeho svědky, statistickými šetřeními, která byla provedena v České republice a přehledem legislativních opatření v této oblasti. Kapitoly empirické části manuálu popisují průběh a výsledky práce interdisciplinárního týmu na Praze 4, možnosti a meze jednotlivých institucí a monitoring případů domácího násilí za období od ledna do konce listopadu 2006. Třetí, praktická část manuálu je překladem Manuálu pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí, který byl vytvořen v rámci projektu Bridging Gaps v programu DAPHNE v rámci spolupráce zástupkyň 11 členských zemí EU.

1. vydání: Publikace byla vydána v roce 2006 za podpory Nadace Open Society Fund.
2. doplněné vydání: ROSA, 2008, publikace byla vydána za podpory Slowak-Czech Womens Fund

 

TÁTOVÉ A MÁMY CHRAŇTE  SVÉ DĚTI PŘED NÁSILÍM

Publikace určená zejména rodičům dětí o vlivu a dopadu násilí na malé i větší  děti, o tom jak vychovávat děti bez násilí a jak děti připravit na jejich první vztahy. Kapitoly: Tichá skutečnost: domácí násilí, Následky prožitého násilí na děti, Rozlomte ticho: mluvte s dětmi, Řekněte STOP násilí, S výchovou začněte včas, než násilí ovlivní vztahy vašich dětí, Když vaše děti samy prožívají násilí ve vztahu .

ROSA, 2007. 

 

TO SI DOVOLIT NESMÍŠ

V České republice se s násilím během svého života podle mezinárodního průzkumu AV ČR setká 38 procent žen. Násilí ale nezačíná až několik let po svatbě. Určité náznaky toho, že má někdo tendenci používat ve vztahu násilí, se dají vypozorovat už na počátku vztahu. Proto se o.s.ROSA, které se zabývá pomocí ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem, rozhodla s podporou grantu Prevence kriminality pražského Magistrátu, vydat knihu pro mladé lidi ve věku 15 – 19 let: „To si dovolit nesmíš“. Publikace studenty seznámí s tím, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí ve vztahu, jak násilí čelit, jak naopak vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i dovětek pro školy a rodiče, kteří často nevědí, jak se svými dětmi o jejich vztazích hovořit.   ROSA, 2006. Velikost A5, 80 stran. 
Publikace byla vydána za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

CESTA Z NÁSILÍ

ROSA pracovala na překladu Manuálu AWAY FROM VIOLENCE (Women against violence Europe – WAVE) do českého jazyka (v češtině: Cesta z násilí ,  Doporučení pro zakládání a provozování azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí). Tento manuál vydala v rámci projektu Daphne WAVE (Rakousko) v 16 jazycích. Tištěnou verzi ROSA vydala v roce 2007. Kapitoly: Teoretické pozadí, Cíle a principy, Zakládání a financování azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí, SLužby pro ženy a děti, Management, personalistika a finanční řízení, Bezpečí a bezpečnostní opatření, Společný život v azylovém domě, PR a zvyšování povědomí, Networking a další spolupráce, Řízení kvality. Formát A4, 112 stran. 

 

ELLEN PENCE: V NAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU

ROSA vydala v srpnu 2005 překlad knihy Ellen Pence: V našem vlastním zájmu. Kniha je určena studentům a odborníkům zabývajícím se domácím násilím na ženách. Je vhodná pro terapeuty, sociální pracovnice, lékaře i další skupiny odborníků i laické veřejnosti. Kniha se zaměřuje na terapii týraných žen – zabývá se zejména skupinovou terapií žen, které ve svém vztahu zažívají násilí. Jde o skripta velikosti A4, 86 stran.

 

PŘEŽILA JSEM . . .  VÝPOVĚDI TÝRANÝCH ŽEN

Tato publikace zachycuje konkrétní osudy ženy, které se staly obětí domácího násilí. Publikaci je možno objednat v pdf na info@rosacentrum.cz