ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem projektu “Stop násilí pro zdravotnictví”  je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. Projekt potvrvá od 1.5.2015 do 30.4.2016. Naplnění cílů  projektu stojí  základních třech pilířích:  na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci, a výzkumu.

Základem tohoto projektu je vytvoření a sdílení vzdělávacího modulu včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři), vzdělávacího manuálu. Proběhne výcvik pedagogů a studentů zdravotních škol, včetně možností praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra, vedení bakalářských prací.

Výstupem projektu Stop násilí pro zdravotnictví bude komplexní vzdělávací modul s e-learningovými materiály, manuálem, jež bude nabídnut i dalším relevantním školám, studentům, nemocnicím, profesím ve zdravotnictví. Pro poskytování výcviku na školách, pro studenty i pedagogy, pracovníky ve zdravotnictví bude speciálně vyškolen tým interních školitelů. V roce 2016  jsou  realizovány bezplatné semináře pro další zdravotní školy, včetně středních zdravotních škol. Další bezplatné semináře (s akreditací ČAS)  jsou realizovány v  nemocnicích  k proškolení zdravotnického nelékařského personálu.

Součástí projektu je výzkum týkající se dopadů domácího násilí na zdraví oběti, v oblasti prevence pak kampaň zaměřená na podporu projektu a zvýšení motivace žen, ohrožených násilím vyhledat odbornou pomoc.

Proč právě Stop násilí pro zdravotnictví?  Zdravotníci jsou jedni z prvních, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí (DN). Není-li jejich pomoc adekvátní, může dojít k sekundární viktimizaci a oběť může být demotivována v budoucnu vyhledat pomoc. Ze zkušeností interdisciplinárních týmů i reakcí obětí vyplývá potřeba komplexního vzdělávání zdravotnického personálu v dané oblasti.

Vyšší a vysoké zdravotní školy nemají nyní problematiku DN v curriculu / rámcovém vzdělávacím programu začleněnu. Nelékařské profese ve zdravotnictví nejsou dostatečně odborně připraveny identifikovat rizika DN, nabídnout obětem adekvátní podporu a zároveň nejsou dostatečně připraveny na situace, kdy mohou být samy ohroženy násilnou osobou. Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění přístupu k informacím a ucelenému programu vzdělávání pro zdravotnické profese, jež bude akcentovat citlivý přístup k obětem a tím i prevenci sekundární viktimizace, a jež bude zahrnovat nejen základní info o identifikaci případů DN, ale také specifický přístup k vysoce rizikovým případům, kde hrozí zabití oběti, případně dětí, svědků. Tento vzdělávací program bude využitelný i v budoucnu, po skončení projektu. Rozšíření informací o domácím násilí mezi zdravotníky a studenty zdravotnických škol přispěje k efektivní pomoci obětem domácího násilí, prevenci sekundární viktimizace obětí a snížení dopadu DN na oběti.  Podle Studie FRA vyhledá pomoc v nemocnici jen 10 % obětí násilí a jiné zdravotnické zařízení 14 % žen obětí, proto je kromě proškolení pomáhajících profesionálů důležité zvyšovat také povědomí obětí o problematice a možnostech pomoci.

Partnerem ROSY v projektu Stop násilí pro zdravotnictví je Vysoká škola zdravotnická o.p.s.

Projekt Rosy   „Stop násilí pro zdravotnictví“   podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.