Preventivně zaměřená kampaň Stopnasili.cz poběží až do jara 2024

Násilí na ženách je považováno za jednu z hlavních překážek dosažení rovnosti žen a mužů a jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, avšak zatím není českou společností dostatečně vnímáno jako lidskoprávní problém v celé své šíři a projevech tak, jak jej uchopují mezinárodní definice, standardy a dokumenty. Přetrvávající genderové stereotypy jsou významnou překážkou efektivní prevence domácího a genderově podmíněného násilí a dosažení rovnosti žen a mužů. Na tento fakt upozorňuje i Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022. Důležitým nástrojem prevence jsou osvětové kampaně.
ROSA – centrum pro ženy, z.s. připravuje  informační kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o formách genderově podmíněného násilí, včetně násilí v online prostoru a na potírání genderových stereotypů prostřednictvím cílení na změnu postojů k násilí na ženách v celé společnosti, zejména však u mužů jako klíčové, avšak dosud málo oslovované skupiny. Cíl kampaně budeme naplňovat využitím různých komunikačních prostředků – informačních videí a spotů, dokumentu, podcastů, informačních grafik, fotografií a posterů, workshopů a webinářů. Tištěné výstupy, videa i dokument budou vytvořeny také v jazykových mutacích, aby z nich mohly těžit i další cílové skupiny.
Díky zapojení partnera ČOSIV zvýšíme potenciál zásahu kampaně mezi žáky/ně a studenty/ky, jejich rodiče, školy a pedagogické pracovníky/ce.
Mezi cílové skupiny patří také novináři, kteří mohou formovat jazyk, kterým se o násilí na ženách hovoří a tím dále ovlivňovat postoje společnosti. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na prevenci druhotné viktimizace obětí a na zvýšení motivace obětí odejít z násilného vztahu včas.
V rámci kampaně budou vytvoření podcasty, spoty, informační videa, dokument Násilí na ženách – mužský problém (s podtitulem 30 let boje proti genderově podmíněnému násilí).
V roce 2023 zrealizujeme veřejný happening Tiché svědkyně, na kterém vystoupí muži proti násilí na ženách a budou číst příběhy žen zabitých v důsledku domácího násilí. Kromě uctění památky zabitých žen budou komunikovat myšlenku „můžeme tomu zabránit, spojme se proti násilí na ženách”.
Cílem informačně zaměřené kampaně Stopnasili.cz je zvýšení povědomí o formách genderově podmíněného násilí, včetně násilí v online prostoru a na potírání genderových stereotypů prostřednictvím cílení na změnu postojů k násilí na ženách v celé společnosti, zejména u mužů.
Preventivně zaměřená kampaň Stopnasili.cz poběží až do jara 2024, podpořena je z Norských fondů
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'kampan STOPNASILI.CZ N Norway grants 0or Násilí na ženách není problémem žen, ale problémem celé společnosti'
Posted in Články, Novinky, Pro média, Tiskové zprávy.